bonitet

Pregled korisnika koji su preuzeli više od 5.000 podataka u 2019. godini

Pregled velikih korisnika obuhvata pravna lica i preduzetnike koji su preuzeli više od 5.000 podataka iz finansijskih izveštaja od Agencije za privredne registre u 2018. godini

 

Rbr Matični broj   Naziv korisnika  Datum / Mesec preuzimanja   Broj preuzetih podataka   Opis preuzetih podatka